NarrowStripes001 | Print |
NarrowStripes001

Seamless texture: NarrowStripes001