NarrowStripes003 | Print |
NarrowStripes003

Seamless texture: NarrowStripes003