NarrowStripes004 | Print |
NarrowStripes004

Seamless texture: NarrowStripes004